Despreniment de Retina

,

Article de la Dra. Miriam Carbajal


La retina és la membrana que recobreix l’ull per dins i és la responsable de captar la llum i les imatges per a transmetre-les al cervell i poder processar-les.

Què és el despreniment de retina?

És la separació de la retina de les seves capes de suport, l’epiteli pigmentat de la retina, acumulant-se líquid entre  ells. En  desprendre’s la retina s’impedeix el correcte funcionament i nutrició de la mateixa  podent causar un mal irreversible.

Per què es produeix?

Habitualment el despreniment de retina és causat per esquinçaments o forats en la part més perifèrica d’aquesta.  Els esquinçaments solen ser causats per tracció del gel vitri que emplena l’ull i que de manera natural està adherit a la retina.

Amb el pas dels anys aquest gel té tendència a separar-se de la retina de manera espontània causant a vegades aquests forats o esquinçaments.

Existeixen altres causes de despreniment de retina com els traumatismes, la retinopatia diabètica, els tumors…

Quins símptomes produeix?

En moltes ocasions en els estadis inicials els pacients noten centellejos i mosques volants. En casos més avançats pot notar-se visió d’una cortina negra, visió deformada o pèrdua de visió.

Com es tracta?

Existeixen diverses tècniques per a tractar el despreniment de retina, les més usades són la cirurgia escleral i la vitrectomia o la combinació de les dues. En la cirurgia escleral s’usen implants de silicona que es cusen externament a l’ull per a afavorir l’adhesió de la retina. En la vitrectomia s’elimina el gel vitri de l’ull que és el responsable de la formació dels forats, es drena el líquid que ha aparegut sota la retina i se substitueix el vitri per gas o l’oli de silicona per a evitar que el despreniment es torni a produir fins que els forats estan completament cicatritzats.

En totes dues tècniques cal aplicar làser o fred en els trencaments per a aconseguir segellar-les.

Com és el post-operatori?

En tots els casos caldrà realitzar repòs durant mínim entre una i dues setmanes.  Si es substitueix el vitri per gas o l’oli de silicona el pacient ha de realitzar repòs posicionant el cap cap al sòl entre 3 i 15 dies segons el material utilitzat. Els gasos poden durar entre una setmana i mes i mig reabsorbint-se per si sols, l’oli de silicona s’ha d’extreure uns mesos després de la intervenció. Cada material i cada tècnica és triada en funció de la mena de despreniment.

Pronòstic.

En  els casos amb bona visió pre-operatòria  (aquells en els quals la zona central de la retina no està
despresa) el pronòstic visual es bo. En aquells amb mala visió prèvia és molt variable, el principal factor
és sempre el temps d’evolució del propi despreniment.

En la majoria de casos (95%) el despreniment es pot curar amb una sola intervenció, en alguns casos
complicats pot ser necessària més d’una cirurgia.